سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

عماد ملکی نیا – دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی
بهزاد شهبازی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
محمدحسین رستگارنیا – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و کارشناس ارشدوزارت نیرو

چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و اثربخشی سازمانی از دیدگاه اعضا هیئت علمی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 88-87 انجام شده است روش تحقیق مورد استفاده شده از توصیفی از نوع همبستگی می باشد با استفادهاز روش نمونه گیری طبقه ای متناسب تعداد 205 نفر از اعضا هیئتعلمی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان برای مطالعه انتخاب گردیدند ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی سازمانی براساس مدل اثربخشی تالکوت پارسونز می باشد بهمنظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از شاخص های آماری توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی همبستگی پیرسون، t تک نمونه، و رگرسیون گام به گام استفاده شد.