سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه –
مائده حمزوی –

چکیده:

پژوهش حاضربه منظور بررسی رابطه تضمین کیفیت خدمات بانکی مدل BSQ با اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری درتعاون اعتبارثامن الائمه ع استان کرمان انجام گرفته است تحقیق حاضرتوصیفی ازنوع همبستگی می باشد و ازنظر هدف جز تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش تحقیقات میدانی به جمع آ وری داده ها پرداخته است جامعه آماری دراین تحقیق شامل کلیه کارکنان تعاونی اعتبار ثامن الائمه ص دراستان کرمان و کلیه مشتریان این تعاونی می باشد که تعداد کل کارکنان 87 نفر و مشتریان براساس امار سال مالی 90 1500 نفر میبا شند حجم نمونه برای کارکنان استفاده از سرشماری تعداد 87 نفر و مشتریان از روش نمونه گیری تصادفی ساده به وسیله فرمول کوکران تعداد 305 نفر انتخاب شدند برای بررسی تضمین کیفیت خدمات بانکی با استفاده از مدل BSQ و رابطه آن با اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری از ازمون همبستگی کندال و اسپیرمن استفاده شده است.