سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

علی اکبر امین بیدختی – عضوهیئت علمی دانشگاه سمنان
جمال عبدالملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران
احمد محمدی کمسرخ – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان

چکیده:

روش تحقیق حاضر توصیفی – پیمایشی واز نوع همبستگی است.جامعه پژوهش کلیه مدیران مدارس سه مقطع ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان شهر ستان سنندج درسال تحصیلی 85-84 است،کهدرمجموع برابربا 193 مدیر هستند .جهت تعیین حجم نمونه ازجدول تعیین حجم نمونه مورگان به نقل ازکوهن و همکاران ( 2001 استفاده شد ، لذا حجم نمونه برابربا 127 نفر تع یین شد .جهت گردآوری داده هااز روش پرسشنام ه استفاده شد،بدین منوال ک ه از پرسشنا مه 60 سوالی خلاقیت که تلفیقی از آزمون های خلا قیت تورنس ( 1960 )،آدامبز ( 1999 )وانجمن روان شناسی آمریکا و برمبنای طیف لیکرت تنظیم شده بود جهت اندازه گیری میزان خلاقیت مدیران وهمچنین از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نظریات اسمیت استفاده شد که در بردارنده 45 سوال است که سه بعدجامعیت،تعمق وانعطاف پذیری ذهنیت فلسفی راباتوجه به تنظیم آن براساس طیف لیکرت ارزیابی می کند .جهت تعیین پایایی ابزارازروش آلفای کرونباخ استفاد ه شد.لذا 20 نمونه ازدوپرسشنا مه در اختیار مدیران قرار گ رفت وپس از جمع آوری وتحلیل داده ها،ضریب پایایی حاصل محاسبه شدکه به ترتیب برای پرسشنامه خلاقیت برابربا 0/86 و پرسش نامه میزان ذهنیت فلسفی برابربا 0/89 بودکه نشان دهنده پایایی بالای ابزاربود.