سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره کیادربندسری – کارشناس ارشد مشاوره
زهرا محمدزمانی – کارشناس مددکاری

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین دینداری و افسردگی دردانشجویان دانشگاه منابع طبیعی گرگان می باشد نمونه ای مشتمل بر60نفردانشجوی دختر وپسر ازمیان دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی گرگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با توجه به همتاسازی ازنظر سن وضعیت تاهل مقطع تحصیلی و نوع دانشگاه انتخاب شدند داده های مربوط به پژوهش ازطریق آزمون افسردگی و یک پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی استخراج شده و با روشهای آمار توصیفی میانگین واریانس انحراف استاندارد و آماراستنباطی ازمون t برای دو گروه مستقل با تعدادمساوی مورد استفاده قرارگرفت تحلیل آماری داده ها نشان داد که افزایش میزان دینداری باعث کاهش افسردگی دردختران و پسران میشود و میان میزان دینداری دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد میان میزان افسردگی دردختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.