سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا زوارقی – کارشناسی ارشد روان شناسی، دبیر آموزش و پرورش

چکیده:

نقش دین در کاهش انحرافات اجتماعی یکی از موضوعاتی است که در زمینه تبیین کارکردی دین مورد توجه قرار گرفته است . تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه دین مداری و کاهش ناهنجاری اجتماعی در دانش آموزان گرفت. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان پسر و دختر دوره متوسطه شهرستان بناب که تعدادشان 575 نفر بوده در سال تحصیلی 92-93 می باشد . 235 نفر از این دانش آموزان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 21 سوالی دینداری 5 گزینه ای طیف لیکرت استفاده شد که روایی آنها از نوع محتوایی و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلقای کرونباخ به ترتیب 0/92، 0/81 بر آورد گردید. برای تحلیل آماری داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسیون ، آزمون T مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است . یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین دین مداری و کاهش ناهنجاری های اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرباب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین دین مداری و کاهش دزدی ، کاهش دروغ، کاهش بزهکاری و کاهش اعتیاددانش آموزان مقطع متوسطه شهر بناب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین میازن دین مداری در دانش آموزان دختر و پسر یکسان نمی باشد و دانش آموزان دختر دارای دین مداری بیشتری هستند .