سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه شیخ سیه بنوئیه – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان بندرعباس، بندرعباس، ایران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رهبری تحول گرا با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهربندرعباس بود. در این راستا سه بعد تعهد سازمانی شامل هنجاری، عاطفی و مستمر مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری کارکنان دانشگاه علوم پزشکیشهر بندرعباس و تعداد نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 185 نفر بودند که از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از دو پرسش نامه رهبری تحول گراامیر کبیری و همکاران ( 1385 ) و پرسش نامه تعهد سازمانی پانو و همکاران ( 2009 ) انجام گردیدهاست. در این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفادهشده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که بین رهبری تحول گرا و تعهد سازمانی رابطهمستقیم و معنی داری وجود دارد همچنین رهبری تحول گرا قادر است تعهد سازمانی را پیش بینی نماید.