سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسن همتی – استادیار حسابداری، مرکز آموزش عالی رجاء قزوین
هادی شفیعی دیزجی – کارشناس ارشد حسابداری
سعید درخور – کارشناس ارشد حسابداری
بهنام صمدیان –

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و ساختار مالی شرکت می باشد. این مطالعه تجربی با استفاده از داده های تابلویی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. این تحقیقنسبت بدهی را به عنوان معیار ساختار مالی شرکت و بتا را به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک در نظرگرفته است. همچنین متغیرهای نقدینگی، سودآوری، اندازه، سود تقسیمی و بازده دارائیها به عنوان ویژگیهای شرکت استفاده شد. یافته ها در محدوده زمانی 1383 تا 1388 نشان می دهد که بین ساختار مالی شرکت و شاخص ریسک سیستماتیک رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، یافته های تحقیقنشان می دهد که متغیرهای نسبت بدهی، نسبت آنی و تغییرپذیری سود هر سهم از توان توضیح دهندگی نسبت به سایر متغیرهای تحقیق در تعیین ریسک سیستماتیک برخوردارند