سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده سمیرا میرفرجودی لنگرودی – کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، علوم تربیتی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه محقق اردبیلی
عادل زاهد بابلان – دانشیار ،مدیریت آموزشی، علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی معینی کیا – استادیار، برنامه ریزی آموزش از راه دور، علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی معینی کیا – استادیار، فلسفه تعلیم و تربیت، علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساده وچندگانه مهارت ونیازدبیران به فاوا بر کاربست فناوری در مدارس هوشمنداست.تحقیق از نوعتوصیفی، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل دبیران زن و مرد که در مقطع دوره دوم متوسطه در مدارس هوشمند ناحیه یک و دو شهر رشت که در سال 93-94 مشغول تدریس هستند تشکیل میدهد که حجم نمونه آن 250 نفر دبیر است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته کاربست فناوری با آلفای کرونباخ α=0/82 پرسشنامه محقق ساخته مهارت در فناوری با آلفای کرونباخ α=0/94 و پرسشنامه محقق ساخته نیاز به فناوری با آلفای کرونباخ α=0/94 به دست امد و روایی پرسشنامه نیز توسط اساتید و متخصصان مورد تایید قرارگرفت روش آماری مورد استفاده شامل، آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحرافمعیار)و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای، آزمون کالموگروف اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) بود. یافته هایتحقیق نشان داد که میزان کاربست از حد متوسط به گونه ای معنی دار پایین تر است. مهارت در فناوری دبیران از حد متوسط تفاوت معنیداری ندارد و وضعیت نیاز به فناوری دبیران از حد متوسط تفاوت معنی داری ندارد. همچنین رابطهی متغیرهای مهارت در فناوری وکاربست فناوری مثبت و معنادار و رابطه ی نیاز به فناوری با کاربست فناوری در جهت منفی و معکوس است. متغیرهای مهارت و نیاز بهفناوری نیز پیش بین معنادار کاربست فناوری می باشد.