سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زهره شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران
ایرج صالح – استادیارگروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران
سعید یزدانی – دانشیارگروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:

ازآنجا که بررسی ابعاد اقتصادی انتشارگازهای گلخانه ای وآثار زیست محیطی مربوطه ، خصوصاً در شر ایطکنونی که حجم گازهای گلخانه ای با روندی صعودی درحال افزایش می باشند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، لذا دراین مطالعه وجود رابطه بین انتشارگازگ لخانه ای د ی اکسیدکربن و میزان تولید ناخالص داخلی واقعی ایران طی سالهای 1339 الی 1378 بررسی شده و با استفاده از نتایج حاصله به تحلیل منحنی زیست محیطی کوزنتس مربوطه در شرایط ایران پرداخته شده است . جهت دستیابی به این اهداف، از آزمون استاندارد علیت گرنجر و آزمون علیت هسیائو استفاده شده و تابع درجه دوم با استفاده از روش OLS برآورد گردیده است . نتایج به دست آمده حاکی ا ز وجود یک رابطه یک طرفه ازحجم گاز دی اکسیدکربن برتولید ناخالص داخلی می باشد . ازسوی دیگر از آنجایی که نرخ رشد حجم گاز دی اکسیدکربن بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می باشد، لذا منحنی زیست محیطی کوزنتس در شرایط ایران ، فرم مورد انتظار ی که در تحلیل های نظری مطرح شده است را دارا نمی باشد . بعبارتی موقعیت اقتصای کشور هنوز در شرائطی نمی باشد که بتواند باعث کاهش آلاینده های زیست محیطی گردد .