سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن درویش – مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور
غلامرضا عباسی – کارشناس ارشدمدیریت دولتی

چکیده:

پیامد تئوریهای رفتار سازمانی توجه زیاد به فرهنگ سازمانی به عنوان مولفه ای است که تاثیر بسیار زیادی بر اثربخشی و کارای در سازمان ها داشته و ازطرق مستقیم برشاخصهای ایجاد کننده اثربخشی سازمانی موثر است مطمئنا استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان ها نیز باعث افزایش اثربخشی سازمانی است و بررسی اثر فرهنگ سازمانی به عنوا ن تسریع کننده و یا مانع استفاده از فناوری اطلاعات میتواند نقش بسزایی در رارائه راهکارهای مناسب به سازمان را داشته باشد بنابراین بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی وزارت جهاد کشاورزی و فناوری اطلاعات دراین زمینه می تواند راه گشایی برای حل برخی معضلات وزارت جهاد کشاورزی باشد. در فرهنگ فارسی عمید فرهنگ عبارت است از دانش ؛ادب؛علم؛معرفت؛ تعلیم و تربیت ؛اثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت است و درزبان فارسی واژه فرهنگ از دو بخش فر که پیشاوند است و در فارسی هخامنشی و اوستا بصورت فرا به معنی پیش امده است و هنگ از ریشه اوستایی ثنگ به معنای کشیدن و با پیشاوند آ به معنی قصد و نیت تشکیل شدهاست منوریان و همکاران ؛1387:9مفهوم فرهنگ از نظر تنوع؛ وسعت معنا؛ سیر تاریخی و برداشت ادبی دارای ابعاد گسترده ای است و امروزه در همه زمینه های علوم انسانی؛ پزوهشی و نگرشی نیازمند شناخت کلی و شیوه های تحول آن است ابزری و دلوی ؛2:1385 از فرهنگ سازمانی تعاریف زیادی توسط محققین مختلف ارائه گردیده است فرهنگ سازمانی الگویی از اندیشه ها و باورهای مشترک است که به اعضای یک نهاد معنا و مفهوم می بخشد و برای رفتار آنان در سازمان دستورهایی فراهم م یکند. مشبکی ؛438:1388