سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه شیخ سیه بنویه – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

هدف از انجام این بررسی رابطه بین فرهنگ کارآفرینانه با کارآفرینی سازمانی کارکنان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان در سال تحصیلی 94-1393 بودند که از 202 نفر تشکیل شده بودند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 132 نفر را در بر داشت. این بررسی به روش توصیفی از نوعهمبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه فرهنگ کارآفرینانه (پین چات،1985 ) و کارآفرینی سازمانی (اکهلس و نک، 1998 ) بهره گرفته شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازروش های آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج حاصل نشان داد: بین فرهنگکارآفرینانه و مؤلفه های آن (انتخاب آزاد، تسلیم ناپذیری، تصمیم گیری مجری، بکارگیری ظرفیت هایبلا استفاده سازمان) با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی دار وجود داشت.