سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر دادرس مقدم – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
عبدالکریم اسماعیلی – دانشیار بخش اقتصادکشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

بخش انرژی یکی از بخشهای مهم اقتصادی هر کشور می باشد که نقش موثری در رشد و توسعه بخشهای دیگر اقتصادی دارد ،همچنین دیدگاههای مختلفی در زمینه مصرف انرژی و رشد اقتصادی بخش های اقتصادی وجود دارد . حال بدین منظور بررسی تأثیرات میزان مصرف انرژی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران می تواند بسیارحایز اهمیت باشد . لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان مصرف نفت، زغال سنگ و گاز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران با استفاده از رهیافت VAR و توابع واکنش ضربه ای می باشد . نتایج این مطالعه نشان دادکه میزان مصرف نفت با یک وقفه اثر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی داشته است . همچنین متغیرهای دیگر (مصرف گاز و زغال سنگ) بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران معنی دار نیستند. اعمال تکانه های وارده از طرف ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر معنی داری بر میزان مصرف نفت ، گاز و زغال سنگ دارد و شوک های وارده از سوی میزان مصرف انرژی(نفت ،گاز) بر ارزش افزوده بخش کشاورزی موثر می باشد.