سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن قلاوندی – دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
هانیه نجومی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین مولفه های اعتماد سازمانی وتوسعه کارکنان در میان دبیران زنمقطع متوسطه ی دخترانه شهر ارومیه می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه یآماری شامل کلیه دبیران زن مدارس متوسطه ی دخترانه که 763 نفر می باشند، که 200 نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه یاعتماد سازمانی با ضریب پایایی α=0/881 و پرسشنامه ی توسعه ی کارکنان با ضریب پایایی α=0/862می باشد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد، رابطه ی مثبت و معنی داری بین مولفه های اعتماد سازمانی و توسعه ی کارکنان وجود دارد و مولفه های اعتماد بین کارکنان و اعتماد موسسه ایمی توانند ابعاد توسعه کارکنان را به طور مثبت و معنی داری پیش بینی کنند.