سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نورالله صالحی آسفیجی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، استادیار گروه آموزشی اقتصاد
سمیرا سلطانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان
رحیمه علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جعفر حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مسئله پژوهش بررسی رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.با استفاده از متغیرهای تحقیق فرضیات طراحی شدند.جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند.نمونه آماری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند با توجه به کوچک بودن نمونه مورد بررسی و به این دلیل که در صورت نمونه گیری تعداد مشاهدات کمتر از حد قابل قبول در پژوهشهای کمی میگردد از تمامی نمونه به عنوان بررسی پژ.وهش استفاده شده است.روش پژوهش کتابخانه ای و از جنبه هدف کاربردی است.برای تحلیل نتایج رگرسیون و همبستگی پیرسون کمک گرفته شده است.نتایج نشان دهنده این است که سه متغیر اهرمی بر بازده تأثیر گذار هستند اما اندازه از نظر آماری ارتباط معنی داری را نشان نداده است.