سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بلقیس باورصاد – استادیار، مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران
جلال الدین دلاوری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران
حسام الدین توان بخش – کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

هدف این مقاله بررسی روابط بین سه متغییر نوآوری، یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت است. در این راستا رابطه بین نوآوری و عملکرد را بررسی می کند و همچنین ادعا می کند که بین یادگیری سازمانی و هر دو؛ عملکرد و نوآوری رابطه مثبت وجود دارد. با این حال، چند مطالعه تجربی این روابط را باهم مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. نتایج حاصله، از یک پرسشنامه که از طریق مصاحبه ی فردی در بین 253 شرکت (کوچک و متوسط) بدست آمد، تجزیه و تحلیل شد است و متغیرهای که نیاز به بررسی داشتند مشخص گردید. رابطه ی علت و معلولی و تحلیل آنها از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار Amos 18 بدست آمد. یافته ها نشان می دهند که هر دو متغیر یادگیری سازمانی و نوآوری- به طور مثبت به کارایی محیط کسب و کار کمک می کنند و اینکه یادگیری سازمانی تحت تاثیر نوآوری است. یکی دیگر از یافته های این مطالعه نشان داد که سن شرکت این رابطه را تعدیل می کند.