سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اروند پورحاجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیق
محسن محسنی ساروی – دانشیار گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران
جواد وروانی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

هیدروگراف واحد لحظه ای (IUH) ناش از یکی از روشهای برآورد هیدروگراف وقایع سیلابی بوده که کاربرد آن در حوضه های فاقد ایستگاه اندازه گیری مستلزم داشتنه مقادیر ضریب ذخیره (K) و تعداد مخازن (n) می باشد در اینتحقیق به منظور بررسی روابط بین پارامترهای مدل(IUH(K,n و مشخصات سهل الوصول حوزه های آبخیز در ابتدا آمار هیدروگراف و هیتوگراف بارش ( ۵ تا ۹) واقعه سیلابی از ۶ حوزه آبخیز از مناطق مختلف اقلیمی کشور جمع آوری شد وسپس مقادیر پارامترهای مدل ناش برای هر واقعه با روش گشتاورها بدست آمد. تجزیه و تحلیل های چند متغیره آماری( در سطح ۹۵ درصد )بین مقادیر پارامترهای مذکور مدل ناش،خصوصیات حوزه های آبخیزو برخی ازویژگی های جریان و بارش نشان داد که بیش از همه خصوصیات مساحت و بارش اضافی و طول آبراهه روی شیب حوضه درمقدار پارامترهای k,n تاثیر دارند. روابط مذکور بیشتر از نوع رگرسیونی خطی بوده و قابل کاربرد در دیگر حوزه های آبخیز با شرایط یکسان می باشند