سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن آسایش – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران
ایمان الله بیگدلی – دکتری سلامت

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه پایگاه های هویت و ارزش های شخصی طرح ریزی شده، که در آن از طرح پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه پژوهش ، دانشجویان تازه وارد سال 86 دانشگاه سمنان بودند. آزمون ها بر روی نمونه ای به حجم 87 نفر انجام شد. روش نمونه گیری در دسترس می باشد. ابزارها: 1- آزمون گسترش یافته عینی هویت بنیون و آدامز1989 ، EOM‐EIS) پرسشنامهPVQ نتایج نشان داد: بین پایگاه هویت کسب شده و ارزش مذهبی در سطح 0/01رابطه مثبت معنا دار وجود دارد. بین پایگاه هویت کسب شده و ارزش اقتصادی در سطح 0/05رابطه منفی معنا دار وجود دارد. بین هویت آشفته با ارزش مذهبی در سطح 0/01رابطه منفی معنادار وجود دارد. بین هویت آشفته و ارزش اقتصادی در سطح 0/05رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین پایگاه هویت آشفته و ارزش قدرت در سطح 0/05رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین پایگاه هویت زودرس و ارزش مذهبی در سطح0/05رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین پایگاه هویت زودرس با ارزش زیبایی شناختی در سطح 0/01رابطه منفی معنادار وجود دارد. بین پایگاه هویت زودرس با ارزش وجهه خانوادگی در سطح 0/05رابطه مثبت معنادار وجود دارد. در این پژوهش بین پایگاه هویت مهلت خواه و هیچ کدام از ارزش ها رابطه معناداری وجود ندارد. در مورد سایر ارزش های شخصی و پایگاه های هویت رابطه معناداری وجود ندارد.