سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمیه حسن پور کاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی رابطه میان متغیرهای پس انداز و سرمایه گذاری در ایران در دوره زمانی – 1382 1358 است . از مدل خود رگرسیونی برداری ) ) VAR ، برای بررسی چگونگی علیت آماری میان پس انداز و سرمایه گذاری استفاده شد . نتایج نشان داده که رابطه یکطرفه قوی از پس انداز به سرمایه گذاری وجود دارد . نمودارهای مربوط به توابع عکس العمل تحریک نمایانگر آن است که هر دو متغیر پس انداز و سرمایه گذاری نسبت به تغییر در میزان متغیر دیگر حساس می باشند . در ادامه پس از تعیین جهت علیت، مدل F-H تخمین زده شد . در این رابطه، میزان تحرک سرمایه محاسبه شده نشان داد که افزایش در میزان پس انداز، به شرطی که انگیزه لازم برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد، منجر به افزایش در میزان سرمایه گذاری و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد . در نهایت، به منظور بررسی پایداری روابط از تستهای CUSUMSQ و CUSUMاستفاده شد .