سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبداله پیرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندرا
محمدعلی اسحق تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندرا
ابراهیم امیدوار – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
علیجان آبکار – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی رابطه تغییرات دو پارامتر اصلی اقلیم یعنی دما و بارندگی در استان مازندران با تاکید بر بخش نوارساحلی در یای خزر و مقا یسه آنها با تغییرات این دو پارامتر در مقیاس نیمکره شما لی و جها نی پرداخته شده است . بدین منظور سری ۱۹۵۶ و در چهار دوره ۱۲ – داده ها ی سالا نه بارندگ ی و دمای متوسط در سه ایستگاه گرگان، بابلسر و رامسر طی دوره آماری ۲۰۰۳ ساله (از ایستگاه گرگان به عنوان ایستگاه معرف در شرق مازندران استفاده شد ) و ۹ ا یستگاه د یگر با دوره ها ی آمار ی متفاوت از ۱۹تا ۳۶ سال مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق از آزمون های ناپارامتری من-کندال وSen’s estimator of slop به ترتیب برای تعیین چگونگی روند و شیب یا بزرگی روند استفاده شده است . نتایج نشان داد که رابطه تغییرات دما و بارندگ ی در سه ایستگاه رامسر، بابلسر و گرگان به گونه ای است که با کاهش دما ، شاهد کاهش بارندگی و با افزایش دما، شاهد افز ایش بارندگی هستیم،بطوریکه دما و بارندگی در ایستگاه گرگان با کاهش ، در ایستگاه بابلسر با افز ایش و در ایستگاه رامسر با هر دو روبه رو بوده است .این امر، در ۴ دوره ی ۱۲ ساله بصورت جداگانه و در طول دوره مورد مطا لعه د یده می شود . این شر ایط در رابطه با تغییرات این دوپارامتر در مقیاس ها ی نیمکره شما لی و جها نی مشاهده نمی شود، ز یرا در این دو مقیاس، شاهد افز ایش دما و کاهش بارندگی هستیم که عکس یکدیگر رخ می دهند. بطور کلی دما در تمام ایستگاه های مورد مطالعه به جز ای ستگاه گرگان افز ایش و بارندگی هم درایستگاه ها ی مختلف، تغ ییرات متفاو تی را داشته است که این شر ایط م ی تواند تا ثیری از افز ایش گازها ی گلخانه ای در سطح محلی،منطقه ای و حتی جهانی باشد.