سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدجلیل میرباذل – عضو هیئت علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان
مجید یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی معماری دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف از طراحی مسکن، تنها بر محور نیاز به سرپناه شکل نمی گیرد بلکه باید در جامعه ای مانند ایران آسان سازی رسیدن به کمال انسانی، بر پایه فرهنگ دینی مردم که جزئی از اهداف آن باشد. طراحان می گویند از طریق طراحی، تشخیص مسائل و ارائه راه حلها علاوه بر نیازهای مادی به نیازهای معنوی کاربران نیز پاسخ دهند. بنابراین هدف اصلی طراحی، خلق محیطی که انسان در آن به کمال مطلوب الهی برسد. این بدان معناست که محصول چنین تلاشی باید بر اساس شناخت ویژگی کاربران یعنی فرهنگ آنان باشد، تا بتواند به نیاز آنان پاسخ گوید .بنابراین طراحی باید با تکیه بر دانش چگونگی تعامل انسان با محیط که برگرفته از فرهنگ(روش زندگی، تربیت و … ) به نتیجه می رسد .در حالیکه این دانش هیچگاه کامل و بدون نقص نیست، طراحان نیز نباید بر اساس نقطه نظرهای شخصی عمل نمایند .فرهنگ یک مفهوم و ساختار نظری است، از سوی دیگر یک ویژگی برای بسیاری از موضوعات نظیر تفکر انسان، جهان بینی، دیدگاه، رفتار و چگونگی انجام آن می باشد، معمولاً طراحان همواره بر اهمیت فرهنگ در محیط های انسان ساز تأکید بسیار دارند، اما هیچ کدام درمورد چیستی آن یا چگونگی تأثیر فرهنگ بر محیطهای انسانی به طور واضح سخن نگفته اند، زیرا طبیعت مفهوم فرهنگ خیلی روشن نشده و مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است .چنانچه وجوه مختلف و حدود آن روشن گردد، می توان از مفهوم فرهنگ،فرهنگ دینی و وجوه موثر آن در طراحی معماری به نحوه قابل درکی استفاده نمود