سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره بتیار –
دکتر رویا دارابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

چگونگی بکارگرفتن وجوه داخلی ، تصمیمی مهم برای مدیران و سرمایه گذاران است و این تصمیم در تضاد بین سهامداران و مدیران قرار دارد و در دوران رشد ادتصادی، همانطور که ذخایر وجه نقد افزایش می یابد، مدیران تصمیم می گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مصارف داخلمی شمود، بمرای تحصیل خارجی بکار گرفته شود و یا هم چنان نگهداری شوددر این تحقیق به بررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی بر مدیریت وجوه نقد پرداخته شد. بدین منظور با انتخاب 101 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1831 الی 1831 با روش رگرسیون ترکی و ضریب همبستگی پیرسون و داده های ترکیبی معمولی به آزمون و تحلیل متغیر ها پرداخته شدو برای بررسی ارتباط بین متغیرهای حاکمیت از مدل دیتمارت و مارت اسمیت استفاده شده است ونتایج این تحقیق ثابت کردکه بین ترکیب هیئت مدیره و دو شغله بودن رئیس هیئت مدیره با مدیریت وجه نقد رابطه منفی و معکموس وجود دارد وبین میزان مالکیت سهامداران با مدیریت وجه نقد رابطه منفی و مستقیم وجود دارد در نتیجه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت وجوه نقد رابطه معنی داری وجود دارد