سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شهیدنیک – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
عادل زاهدبابلان – دانشیا رگروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
علی خالق خواه – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
مهدی معینی کیا – استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی ساده و چندگانهی ابعاد مدیریت استعداد(جذب استعدادها،همسوسازی و نگهداشت استعدادها و توسعهی استعدادها) با اشتیاق شغلی معلمان مدارس ابتدایی می باشد . پژوهش ازنوع توصیفی همبستگی است . 94 است که از بین آنها به روش – جامعهی آماری شامل 200 نفرازمعلمان مدارس ابتدایی بخش چاروسا درسال تحصیلی 93 نمونهگیری تصادفی طبقهای و براساس کرجسی- مورگان تعداد 131 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای جمعآوری داده ها از پرسشنامهی مدیریت استعدادکه توسط صیادی ،محمدی ونیک پور ( 1391 ) تدوین شده و پرسشنامه اشتیاق شغلی شوفلی و سالوانوا ( 2004 ) استفاده شد .روایی پرسشنامه ها به تأیید اساتید و صاحب نظران رسید . همچنین میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 30 نفری، برای پرسشنامه مدیریت استعداد ( 90 /. ) و پرسشنامه اشتیاق شغلی( 84 /.) به دست آمد . برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کالموگروف اسمیرنف و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد)و روش های آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه)استفاده شد .یافته های تحقیق نشان داد که میزان مدیریت استعداد و اشتیاق شغلی معلمان از حد متوسط به گونه ای معنی دار بالاتر است و روابط مثبت معناداری بین مدیریت استعداد و ابعاد آن با رفتار اشتیاق شغلی معلمان وجود دارد .همچنین از سه بعد مدیریت استعداد ، توسعهی استعداد ها رابطه ی پیش بینی کنندهی معنی داری با اشتیاق شغلی معلمان دارد.