سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شهیدنیک – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
عادل زاهدبابلان – دانشیارمدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتیدانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
علی خالق خواه – استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
مهدی معینی کیا – استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی ساده و چندگانهی ابعاد تعهد حرفهای (تعهد مستمر،تعهد هنجاری و تعهد عاطفی ) بااشتیاق شغلی معلمان مدارس ابتدایی میباشد. پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. جامعهی آماری شامل 200 نفر ازمعلمان مدارس ابتدایی بخش چاروسادر سال تحصیلی 94- 1393 است که از بین آن ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس کرجسی – مورگان تعداد 131 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامهی تعهد حرفه ای مایروآلن( 1993 ) با ضریب پایایی0/83 و پرسشنامهی اشتیاق شغلی سالانوا وشوفلی( 2004 ) با ضریب پایایی0/94 استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به تأیید اساتید و صاحب نظران رسید. همچنین میزان پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ در یک مطالعهی مقدماتی روی یک نمونهی 30 نفری، برای پرسشنامهی تعهد حرفهای?=0/81 و پرسشنامهی اشتیاق شغلی ?=0/84به دست آمد. برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کالموگروف اسمیرنف و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی ( فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد ) و روش های آمار استنباطی ( آزمونt تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه ) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که میزان تعهد حرفهای و اشتیاق شغلی معلمان از حد متوسط به گونه ای معنی دار بالاتر است و روابط مثبت معناداری بین نعهد حرفه ای و ابعاد آن با رفتار اشتیاق شغلی معلمان وجود دارد. همچنین از میان ابعاد تعهد حرفه ای ، تعهد هنجاری رابطه ی پیش بینی کنندهی معنی داری با اشتیاق شغلی معلمان دارد.