سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالوهاب پورقاز – دانشگاه سیستان و بلوچستان
یحیی کاظمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین محمدی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی سبک های تفکر با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در مدیران مدارس شهر بیرجند است. حجم نمونه آماری 107 نفر می باشد، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش، ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ واگنر و پرسشنامه ی سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینی بود. داده های پژوهش با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که سبک تفکر غالب در میان مدیران، تفکر برون نگر می باشد. در بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی نیز، ویژگی توفیق طلبی بالاترین میانگین را به خود اختصاص داده است. تحلیل استنباطی داده ها نشان می-دهد که بین سبک های تفکر قضاوتگر، آزاداندیش و برون نگر با خلاقیت و ریسک پذیری مدیران مدارس رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین سبک تفکر درون نگر با استقلال طلبی مدیران مدارس رابطه معناداری و مثبتی مشاهده شد. همه سبک های تفکر بجز تفکر درون نگر با توفیق طلبی مدیران مدارس رابطه مثبت و معناداری داشتند. یافته ها پژوهش همچنین نشان دادکه بین سبک های تفکر قضاوتگر، آزاداندیش، اجرایی و برون نگر با مرکز کنترل درونی مدیران مدارس؛ و بین سبک های تفکر قضاوتگر و آزاداندیش با تحمل ابهام مدیران مدارس رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.