سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدیه همایون پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
حامد رفیعی – دانشجوی دوره دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
حمید امیرنژاد – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه مازندران

چکیده:

با توجه به اهمیت حضور ایران در بازارهای جهانی، بررسی قدرت صادراتی ایران در بازارهای جهانی حائز اهمیت خواهد بود این مطالعه علاوه بر محاسبه مزیت صادراتی ایران و سایر رقبا به بررسی رابطه علی بین مزیت صادراتی ایران و میزان صادرات کشور می پردازد همچنین مزیت وارداتی در کشورهایی با بیشترین میزان واردات کشمش ، طی برنامه های توسعه راهبردی به جهت تعیین بازارهای هدف این محصول بررسی میشود. براین اساس صادرات ایران طی سه برنامه ی توسعه و قسمتی از برنامه چهارم مورد بررسی قرار گرفته و پس از اثبات وجود رواوبط بلندمدت بین میزان صادرات ایران و مزیت صادراتی، با استفاده از تکنیکهای سری زمانی نظیر کشمش الگوهای علیت گرنجر و الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک VECM رابطه علیت و نتایج کوتاه مدت و بلندمدت محاسبه شد.