سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۴۱

نویسنده(ها):

ستاره رزم آرا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، سیستم های اقتصادی و اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران شمال

چکیده:

دانش دارایی مهمی برای سازمان و افراد آن محسوب می شود ، بنابراین مدیریت دانش در حال تبدیل شدن به یک موضوع اصلی برای سازم آن هاست . افراد در زمان مواجهه با یک مشکل ، معمولا از دانش و تجربه قبلی خود برای حل مشکل استفاده می کنند که به این استفاده از استراتژی حل مشکل ، سکون دانش گفته می شود . این مقاله به بررسی رابطه بین سکون دانش و یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی در میان مدیران و کارشناسان گمرک منتخب کشور پرداخته است . جامعه آماری شامل 55 گمرک است . 39 گمرک به عنوان نمونه انتخاب شده است . اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید . این تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از نظر تکنیک اجرا «توصیفی – پیمایشی » است . در این پژوهش، از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است . روش آماری در این تحقیق جهت پردازش داده ها و فرضیات، آزمون معادلات ساختاری است و به وسیله نرم افزار 19SPSSو LISREL 8.5 بررسی و برآورد متغیرها انجام شده است . در انتها نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ای پرسشنامه ها با پنج بعد و مقیاس نوع لیکرت نشان داد که سکون دانش بر یادگیری سازمانی و یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانیبه صورت مستقیم تاثیر دارد . همچنین، سکون دانش به صورت غیر مستقیم و از طریق یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تاثیر دارد .