سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی قاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
حمید آماده – استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

مصرف انرژی به عنوان یک عامل مهم تولید، می تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی بخش کشاورزی داشته باشد. از این رو بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در بخ ش کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است. تبیین این ارتباط به روشن شدن سیاست های بخش انرژی کشور، کمک شایانی می نماید. در این تحقیق، با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی ARDL , همچنین الگوی تصحیح خطا ECM وجود رابطۀ بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف نهایی انرژی و مصرف نهایی حامل های مختلف انرژی شامل: فرآورده های نفتی، برق و گاز و رشد اقتصادی و اشتغال در بخ ش کشاورزی ایران طی سالهای ۵۰-۸۲ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی برق در بخش کشاورزی به رشد ارزش افزوده در این بخش وجود دارد