سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داریوش یوسفی کبریا – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دنا یزدانی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

با توجه به نوع محصولات تولیدی فرآوردههای لبنی و محصولات بدست آمده، کیفیت و کمیت پسابهای صنایع لبنی بسیار متفاوت است که در اثر ورود به منابع آبی باعث افت شدید اکسیژن محلول میگردد. به همین دلیل و متنوع بودن بار آلودگی این صنایع، تصفیه فاضلاب کارخانههای لبنی امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد . براساس نوع این فاضلاب روشهای مختلفی برای تصفیه آن وجود دارد که انتخاب روش تصفیه تابع تنوع محصولات تولیدی در کارخانه و آنالیز دقیق نمونه فاضلاب میباشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی توانمندی و قابلیت روشهای مختلف موجود در تصفیه فاضلاب کارخانههای لبنی بوده که سه روش هوازی، بیهوازی و تلفیقیمورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که به دلیل غلظت بالای آلودگی فاضلابهای لبنی، روشهای هوازی و بیهوازی به تنهایی از قابلیت بالایی برخوردار نبوده و ترکیبی از روشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و بکارگیری از فرایندهای چند مرحلهای برای رسیدن به استاندارد خروجی مناسبتر میباشد. در بین روشهای مختلف هوازی، روش بایوراکتور غشائی در حذف مواد آلی و حذف توأم مواد مغذی فاضلاب عملکرد مناسبتری داشته و در بین روشهای بیهوازی، روش راکتور بیهوازی با بستر لجن و جریان رو به بالامناسبتر بوده و کاربرد بیشتری دارد. با توجه با اینکه سیستمهای هوازی و بیهوازی، هریک به تنهایی برای تصفیه فاضلاب با بار آلی بالا مناسب نبوده و توجیه اقتصادی ندارد و روش ترکیبی برای محدوده وسیعی از بارهای آلی موفق عمل نموده و در مقایسه با سیستمهای هوازی و بیهوازی درفاضلاب با بارآلی زیاد، افزایش چشمگیری در زمان ماند هیدرولیکی مشاهده نمیشود، بنابراین این سیستمها عملکرد بهتری داشته و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میباشد. همچنین در میان سیستمهای ترکیبی، سیستمهای متشکل از واسطه هم از نظر بازده و هم از نظر زمان ماند هیدرولیکی عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دادهاند.