سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داوود شفیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه،ایران
شیوا غائبی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ایران

چکیده:

تعمیق معرفت دینی و تقویت ارزشهای اسلامی دانش آموزان به عنوان متفاوتی از جمله خانواده، دوستان کتاب، روش تدریس، فناوری آموزشی، فضای مدرسه ، رسانه های گروهی ، عملکرد و نحوه برخورد کادر آموزشی ، فعالیت های فوق برنامه و .. بستگی دارد که محقق قصد دارد به بررسی تاثیر روش آموزشی ترغیب و ترهیب بر تعمیق معرفت دینی و تقویت ارزشهای اسلامی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر نمین بپردازد . هدف کلی در این پژوهش بررسی راه کارهای تعمیق معرفت دینی و تقویت ارزشهای اسلامی دانش آموزان دختر مقطع راهمایی شهر نمین است . روش انتخابی و به کارگرفته شده در این تحقیق روش « نیمه تجربی» می باشد . روش به کار گرفته شده در این تحقیق از دو منبع قرآن و سیره متاثر بوده است . یافته های این تحقیق نشان می دهد که روش آموزشی ترغیب و ترهیب بر تعمیق معرفت دینی و تقویت ارزشهای اسلامی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد .