سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرحسین مجتهد زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
منصور قربانی – دانشگاه شهید بهشتی
سیدجمال شیخ ذکریایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه قسمت جنوبی از ورق زمین شناسی (1:100000) قروه در زون سنندج – سیرجان می باشد. ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ از س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ آذری‍ن‌، دگ‍رگ‍ون‍ی‌ و رس‍وبی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍ده‌ اس‍ت که سنگ های دگرگونی شامل شیست ها، گنیس ها، مرمر ها و غیره، می باشد.سنگ های دگرگونی منطقه در معرض چند نوع دگرگونی قرار گرفته اند. بر اساس مطالعات کانی شناسی و پتروگرافی انجام شده رخساره های گرانولیت، آمفیبولیت، شیست سبز، هورنبلند هورنفلس، پیروکسن هورنفلس و رخساره پرهنیت- پومپله ایت مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت و شواهد کانی شناسی و پترولوژیکی برای تائید وجود هر یک از رخساره ها یافت شد.از آن جمله به تشکیل پیروکسن باابعاد چند سانتی‌متر، حضور آهن فراوان در پیروکسن‌ها و کم بودن کلسیم و میرمکیت های دگرگونی در گرانولیت ها، وچود لابرادور، استروتید و وجود حالت میلیونیتی و ساخت باقلایی در آمفیبولیت‌ ها و سایر موارد اشاره نمود. همچنین پروتولیت سنگ های دگرگونی منطقه اعم از سنگ های پلتی و سمی پلیتی، ماسه سنگی، کالک سیلیکاته، آمفیبولیت ها، گرانیت ها و اپلیت های گنیس و سنگ های کربناته، بر اساس شواهد کانی شناسی و پترولوژیکی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.