سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز پروانه نژاد شیرازی – استادیار، گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور شیراز
محمد بهرامی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
محبوبه غیور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نورشیراز (عهده دار مکاتبات)

چکیده:

برش چینهشناسی ابنو (روستای بوزنجان)، در شمالشرق شهرستان بیضا (شمالغرب شیراز) قرار دارد. این برش شامل 280 متر از رسوبات ماستریشتین بوده که عمدتا از آهکهای متوسط تا ضخیم لایه حاوی رودیست فراوان تشکیل شدهاست. جهت مطالعه این رخساره ها از سازند رودیستی تاربور به سن ماستریشتین نمونه برداری انجام گردیده است. مشاهدات صحرایی و مطالعه مقاطع میکروسکپی جهت مطالعات پالئواکولوژی و بررسی محیط رسوبی و رخساره های رودیست دار موجود، منجر به شناخت سه رخساره رودیست دار گردید و حوضه رسوبی برش مذکور را یک سکوی کربناته باز کم شیب نشان می دهد. سپس بر اساس شرایط زیست دیرینه شناسی رودیست های موجود مشخص گردید که حوضه رسوبی دیرینه این نهشته ها کم عمق، فوتیک، گرم و الیگوتروفیک بوده است.