سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم مهدوی – مدرس دانشگاه دولتی و پیام نور جهرم
مرتضی حق پرست – کارشناس مدیریت دولتی

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رده قابلیت های یادگیری سازمانی اداره برق جهرم می باشد. فرضیه تحقیق به این صورت است که سطح قابلیت های یادگیری و کار تیمی اداره برق جهرم در سطح متوسط به بالا می باشد. در این تحقیق پس از بررسی ادبیات تحقیق دو متغیر به عنوان متغیرهای اصلی قابلیت یادگیری سازمانی در نظر گرفته شدند که این متغیرها عبارتند از قابلیت های فردی، کار تیمی، بر مبنای این متغیرها پرسشنامه تحقیق طراحی گردید. این تحقیقاز نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارشناسان و مدیران رسمی شرکت توزیع برق جهرم در سال 1131 بود. برای سنجش میزان روایی پرسشنامهتک عاملی به t 0 بدست آمد. در این پژوهش با استفاده از آزمون / از روایی محتوایی استفاده گردید و برای پایایی با انجام پیش آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامه 39بررسی فرضیه ها پرداخته شد . نتایج حاصل از تحقیق صورت گرفته حاکی از آن است که سطح قابلیت های توانایی های فردی، کار تیمی در اداره برق شهرستانجهرم درسطح متوسط به بالا می باشد و نهایتاً اینکه قابلیت های یادگیری سازمانی اداره برق جهرم در سطح متوسط به بالا است.