سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد جاویدپویش احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران
حسن حبیبی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران
مجید امینی دهقی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران
مطلب حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران؛

چکیده:

سویا به عنوان یکی از با ارزش ترین گیاهان با سهم 56 درصدی در تولید روغن ، می تواند در برنامه های مدیریتی جایگاه ویژهای داشته باشد. لذا به منظور تعیین بهترین زمان کاشت و نوع رقم سویا در منطقه هرات کشور افغانستان آزمایشی با اثر 3 تاریخ کاشت ( 20 اردیبهشت، 5 خرداد و 20 خرداد) به عنوان عامل اصلی و 4 رقم C1,C3,M4,L17 به عنوان عامل فرعی آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد تیمار های مختلف از نظر وزن تر و خشک گیاه، تعداد غلاف در ساقه اختلاف معنی داری داشته و تاریخ کاشت 20 اردیبهشت در تاریخ C در تاریخ کاشت 20 اردیبهشت و رقم 3 L و 17 M از نظر اکثر صفات مورد بررسی برتر بود. عملکرد رقم 4 C و رقم 3 کاشت 5 و 20 خرداد در بالاترین گروه آماری قرار گرفتند. با توجه به نتایج آزمایش برای کشت تاخیری در این منطقه رقم C3 مناسبترین رقم می باشد