سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی خانلو – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

چکیده:

امروزه زلزله به عنوان یکی ا ز نیروهای ط ی بعی موجود در دنیا همواره به عنوان مباحث جدی علمی مطرح است. درحال حاضربهترین راه برای مبارزه بااین د پیده طبیعی ی پشگیری می باشد. با مطالعات صورت گرفته و نیز درصدهای گرفته شده از زلزله های به وجودآمده آئین نامه های زلزله در دنیا بروز رسانی شده اند. دراین تحقیق به بررسی روش تحلیل استاتیکی معادل در ساختمان های متعارف بتنی و فولادی موجود در کشور ر پداخته شده است. آئین نامه های مورد بحث در این تحقیق آئین نامه UBC امریکا ، آئین نامه زلزله کا ا ندا و همچنین آئین نامه زلزله مکزیک بوده است این آئین نامه ها با آئین نامه لرزه ای ایران یعنی استاندارد ۲۸۰۰ ایران ویرایش سوم مورد مقایسه قرار گرفته اند. در این تحقیق پس از بررسی با مقایسه صورت گرفته شده مشخص گردید که نیروی برشی ای په متعلق به آئین نامه UBC سپس آئین نامه کانادا و نهایتا در انتها متعلق به آئین نامه زلزله مکزیک است. در واقع با افزایش برش ای په ابعاد مقاطع سازه ای طراحی شده در سازه ها جهت مقایسه با نیروی زلزله افزایش می یا دب نهایتا می توانیم در یابیم که در ساختمانهای متداول موجود جهت جلوگیری از رشد سریع آئین نامه ها می توانیم با افزایش نیروی ای په در حد آئین نامهUBC از مقاوم سازی ساختمان های جدید طراحی شده جلوگیری کنیم