سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی جامعی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران
حمیدرضا غفوری – دکتری عمران

چکیده:

آبهای زیرزمینی از مهمترین منابع بهره برداری اب شیرین در نواحلی ساحلی به شمار می ایند بهمین علت این منابع در برابر خطرات ناشی از تهاجمات آبهای شور دریا و اقیانوس از اهمیتی ویژه برخوردار است عدم توجه کافی به این امر موجب زایل شدن بخش وسیعی از منابع آب شیرین در مناطق ساحلی خواهد شد. یکی از ابزارهایی که به منظور ارزیابی رفتار آبخوانهای ساحلی معمولا توسط مهندسین به کار گرفته میش ود نرم افزارهایی شبیه ساز رایانه ای استکه به کمک آنها می توان رفتار آبخوان را در شرایط مختلف هجوم آب شور دریا پیش بینی و تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از رخدادهای نامطلوب به کارگرفت. دراین مقاله با ارائه یک مدل عددی جدید به نام SWIMCA که توسط مولفین مقاله تهیه گردیده و تشریح و حل روابط بکاررفته دران با استفاده از روش المان محدود باقیمانده های وزنی گالرکین رفتار ابخوانهای ساحلی محصور در یک مقطع عرضی بررسی شده و کاربرد علمی آن در مورد مدل استاندارد هنری نیمه تحلیلی نشان داده خواهد شد و نهایتا نتایج آن با نتایج مدلسازی سگول جهت صحت سنجی مقایسه می گردد