سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود اسلامی مسرور – دانشجوی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و ساخت مواد فلزی، دانشگاه فردوسی مش
سیدعبدالکریم سجادی – دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مقالات زیادی وجود دارد که خصوصیات خزشی نمونههای ساده و بدون شیار سوپرآلیاژها از جمله سوپرآلیاژIN738LCرا بررسی کردهاند ولی تاثیر شیار بر روی این مشخصات تاکنون مطالعه نشده است. اندازه، عمق و شکل شیار روی نوع رفتار خزشی آلیاژها اثرمیگذارد. بنابراین در این مقاله تلاش شده است تا تاثیر مشخصات شیار روی خواص این آلیاژ بررسی شود. به این منظور تعدادی نمونه با شیارهایی با عمق متفاوت مورد آزمایش خزش قرار گرفتهاند. خواص خزشی در این نمونهها با نمونههای ساده مقایسه شدهاند. نحوه و شرایط ترکهای بوجود آمده در نمونههای خزش کرده سپس مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتهاند