سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن علی رمضانی ورزنه – دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش شناسایی-ساخت و انتخاب مواد مهندسی،
سعیدرضا اله کرم – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه

چکیده:

در این تحقیق، تأثیر مقدار نانوذرات آلومینا بر روی مورفولوژی، ترکیب شیمیایی، نرخ نشست و مقاومت به خوردگی پوششهای کروم-فسفر حاصل از آبکاری در حمام کروم سه ظرفیتی، بررسی شد. بدین منظور مقدار آلومینا در حمام درمحدوده g/l0-35 تغییر داده شد. به منظور بررسی مورفولوژی و ترکیب پوششها از میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)مجهز به طیفنگار توزیع انرژیEDS) و برای بررسی رفتار خوردگی پوششها از آزمایش پلاریزاسیون طیفنگاری امپدانش الکتروشیمیاییEIS)در محلولNaCl 3/5%استفاده شد. مقدار بهینه آلومینا در حمام از نقطه نظر نرخ نشست و مقاومت به خوردگی برابر25g/l میباشد. هم چنین نشان داده شد که مقاومت به خوردگی پوشش در اثر کاهش محتوای فسفر آن بهبود یافت