سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

چکیده:

بالشتک های ریلی ترموپلاستیک کشیار که بین پایه ریل فلزی و تراورشهای بتنی پیش تنیده قرار می گیرند نقش بسیار مهمی را در تعمیرات عمومی کل سازه یک خط ریلی ایفا می کنند این بالشتک های ریل الاستیسیته خط را فراهم کرده و لرزشهای منتقل شده به تراورس ها را مستهلک می کنند بنابراین از ترک برداشتن تراورسهای بتنی جلوگیری کرده و درنتیجه از فرسودگی بالاست می کاهند به علاوه م یتوانند به عنوان یک عایق الکتریکی بین ریل ها عمل کنند این مقاله بیانگر یک روش آزمایشگاهی جهت تعیین رفتار دینامیکی بالشت کهای زیرپل در شرایط عملیاتی می باشد که ممکن است این شرایط شام لتغییرات بالای دمای وابسته به اثرات سایش و سخت شدگی حاصل از عبور دوره ای و متناوب قطارها باشد برای رسیدن به این هدف ویژگیهایسختی استاتیک و دینامیک بالشتک های ریلی درآزمایشگاهی مدل سازی شده اند به علاوه پارامترهای انرژی وابسته نیز اندازه گیری گردیده اند که منجر به ایجاد شاخصی از درجه تخریب می گرددکه توسط این بالشتک ها تحمل می گردند.