سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیما اخلاصی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
علی قاسمی – استادیار، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، واحد شاهین ش
علیرضا نصراصفهانی – عضو هیئت علمی، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، واحد شا

چکیده:

نانوذرات فریت نیکل-روی آلاییده شده با کاتیونهای کروم و آلومینیوم با فرمولNi0.6Zn0.4Fe2-xCrx/2Alx/2O4بهازایxهای 0و0/1و0/2و0/3و0/4و0/5 به روش سل- ژل احتراقی و با نسبت اسید سیتریک به یون فلزی 1:1 سنتز شدند.مشخصات ساختاری، مورفولوژی و مغناطیسی پودرهای فریت حاصل توسط پراش پرتو ایکس XRD)میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی(FE-SEMو مغناطومتر ارتعاشیVSM)مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پراش پرتو ایکس نشان شد که تک فاز اسپینلی بدون حضور فاز ناخالصی در همه نمونهها شکل گرفته واندازه کریستالیتها در محدوده نانومتر است. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نشان داد کهاندازه ذرات فریت نیکل-روی آلاییده شده با کروم و آلومینیوم سنتز شده به روش سل- ژل متداول و سل- ژل احتراقی بهترتیب، در محدودهی میکرومتر و نانومتر میباشند. نتایج مغناطومتر ارتعاشی نشان داد که با افزایش میزان کاتیونهای کروم و آلومینیوم در فریت نیکل-روی، مغناطش اشباع کاهش یافته است. همچنین ذرات سنتز شده به روش سل-ژل احتراقی رفتار سوپرپارامغناطیس و ذرات سنتز شده به روش سل-ژل متداول رفتار فری مغناطیس از خود نشان میدهند