سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خلیل بانان علی عباسی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان ایران
احمد رشتچی زاده – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان ایران
بهروز حدادی – برق زنجان ایران

چکیده:

تحقیق حاضر به دلیل مشکلات بوجود آمده در شرکت برق منطقه ای زنجان ناشی از قطع یک فاز در موارد مختلف انجام شدهاست . در این مقاله شبکه برق منطقه ای زنجان توسط برنامهSIMULINK شبیه سازی شده و تغییرات ولتاژ و جریان در این شبیه سازی اندازه گیری و به صورت جدول ارائه شده است ، نتیجه ای که از تغییرات ولتاژ گرفته شد نشان داد این پارامتر نمی تواند
جهت آشکارسازی قطع یک فاز مورد استفاده قرار گیرد ، ولی با توجه به تغییرات جریان و حالت خاصی که در این تغییرات وجود دارد می توان جهت تشخیص قطع یک فاز از پارامتر جریان استفاده نمود و با روشی جهت آشکارسازی و ارسال فرمان از خسارت احتمالی وارده جلوگیری و تداوم ارائه انرژی را اطمینان بخش نمود .