سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی ریشهری – کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه صنعتی شریف
ایمن نیک نیا – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
علی دهقانیان – دانشجوی دکتری مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامبیز عالم پور – کارشناس ارشد مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شناورهای اثرسطحی SES با استفاده از بالشتک هوایی و ارسال هوا به زیر بدنه و ایجاد هوای فشرده در زیر شناور به صورت استاتیک نیروهای پسای وارده به شناور را تا حد زیادی کاهش م یدهند. تحلیل عددی حرکت و میزان تغییر فرم اجزای انعطاف پذیر شناور که تحت بار گذاری پیچیده ناشی از حرکت در دو فاز م یباشد نیاز به حل همزمان معادلات سیال و سازه و در نظر گرفتن بر هم کنش میان آنها دارد. با ورود متد های جدید آنالیز سیال- سازه به صورت یک طرفه و دو طرفه افق جدیدی پیش روی تحلیل این گونه مسائل قرار گرفته است. در این مقاله، شناور اثر سطحی SES به همراه کلیه جزئیات هندسی بدنه آن مدلسازی شده است. بدنه بیرونی شناور به صورت صلب و بالشتک موجود در قسمت سر جلو عقب آن به صورت انعطاف پذیر شبی هسازی شده است. برای این منظور از یک شبکه با ساختار و در نظرگرفتن تراکم مطلوب در نواحی با پیچیدگی هندسی زیاد و همچنین سطح مشترک دو فاز استفاده شده است. مطالعه اثر میدان جریان بر روی حرکت شناور و تغییر فرم بالشتک در حالت هاورینگ (On-Cushion) لزوم به کارگیری یک کوپلینگ قوی میان سیال و سازه با استفاده از نرم افزار Ansys-CFX را نشان می دهد. جهت صحت سنجی نتایج، مدل ساخته شده شناور SES به همراه بالشتک انعطاف پذیر در حوضچه کشش در حالت هاورینگ (On-Cushion) و سرعتهای مختلف مورد تست قرار گرفته است. نتایج حاصله از بررس یهای انجام شده شامل رفتار شناور، میدان جریان و شکل امواج در اطراف شناور در سرعتهای مختلف در حالت هاورینگ (On-Cushion) و مقایسه آن با نتایج تجربی انجام شده در حوضچه کشش م یباشد