سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمود نیلی احمدآبادی – استاددانشگاه تهران
بشیر حیدریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد پردیس دانشکده

چکیده:

فرایندهای شکل دهی نیمه جامد به عنوان روش جدید با هدف تهیه وتولید قطعات با اشکالی نزدیک به شکل نهایی توسعه یافته اندکه درآن فلزات درحالت نیمه جامد عمدتا به روش ریخته گری تحت فشار شکل دهی می گردند. علی رغم سیالیت مناسب، برخی عیوب به دلیل تفاوت درسیلان فاز جامد و مذاب درساختار شکل دهی مشاهده می گردد. پارامتر های مهمی در تشکیل و بر طرف کردن این عیوب و رسیدن به خواص مکانیکی مطلوب و همگن در قطعه موثر می باشد. عیوب ایجاد شده در ساختار پس از شکل دهی وابسته به عوامل مختلفی مانندکیفیت شمش نیمه جامد، شرایط نامناسب گرمایش مجدد، شرایط تزریق وقالب مانند سرعت تزریق، فشار اعمالی پس از پر شدن قالب، دمای قالب، هندسه قالب و تغییرضخامت درمقاطع مختلف، هندسه، شکل و مدول گیت نیز وغیره می باشند. عیوبی همچون نیامد، جدایش فاز جامد از مذاب، تغییر شکل ذرات جامد و غیره وابسته به عدم کنترل پارامترهای ذکر شده می باشد. دراین پژوهش شکل دهی نیمه جامد آلیاژ۳۵۶A درقالب پلکانی ویژه طراحی شده بدین منظور انجام شده و با توجه به عوامل موثر، تاثیر عوامل بر یکدیگر، شناخت عیوب و منشاء ایجاد آنها شرایط بهینه تزریق نیمه جامد جهت حصول به ساختار بدون عیب تعیین گردیده است