سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد دامغانی نوری – دانشگاه سمنان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک
محمدجواد رضوانی – دانشگاه سمنان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک
حمید حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله تحلیل لوله مخروط ناقص جدار نازک شیاردار تحت نیروی محوری فشاری مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، شیارهایی بر روی لوله مخروطی فرض شده تا تغییر شکل پلاستیک از محل شیار شکل گرفته و چینهایی به صورت متقارن بوجود آید. مدل ریاضی برای فشردگی محوری متقارن مخروط جدار نازک شیاردار ارائه شده و تغییر کرنش محیطی در حین تشکیل چین لحاظ شده است. سپس فرمول تحلیلی برای جذب انرژی بر واحد طول لوله و نیروی متوسط لهیدگی استخراج گشته و با روابط و نتایج موجود برای لوله استوانهای جدار نازک شیاردار مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که نحوه لهیدگی و میزان انرژی جذب شده میتواند با تغییر زاویه مخروط و نیز معرفی فواصل مختلف شیار کنترل شود.