سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد سعید سیف – استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دانشکده مکا
حمید مهدیقلی – استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی، دانشکده
محمد علی داستان – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی شریف
مجید کاشانی – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بررسی رفتار لرزه ای سکو های دریایی، یکی از مهم ترین شاخص های طراحی آن ها در مناطق لرزه خیز می باشد. با این وجود روش های تحلیلی ایکه در این زمینه از دقت قابل قبولی برخوردار می باشند، به دلیل پیچیدگی و زمان بر بودن، در عمل چندان مورد توجه مهندسین قرار نگرفت ه اند . روش زمان دوام، روش مناسبی جهت حل این مشکل می باشد. در این روش می توان با قبول محدوده مناسبی از خطا، زمان تحلیل را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد، بطوری که با انجام یک تحلیل زمان دوام رفتار سازه را در سطوح مختلف لرزه ای ارزیابی کرد. در این مقاله ابتدا به معرفی روش های مختل ف تحلیل در آیین نامه و روش زما ندوام پرداخته شده و در ادامه رفتار لرزه ای سکوی فروزان با استفاده از روش تحلیل طیفی و تحلیل زمان دوام مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور از شتاب نگاشتی که در روش زمان دوامبر مبنای طیف آیین نامه 2800 تولید گشته، استفاده شده و میزان خطا در مقایسه با تحلیل طیفی تعیین گردیده است.