سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا مالدار – مربی گروه مهندسی مواد و پلیمر، دانشکده مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری
غلامرضا ابراهیمی – دانشیار گروه مهندسی مواد و پلیمر، دانشکده مهندسی، دانشگاه حکیم سبزو
اسماعیل قانعی – کارشناس گروه مهندسی مواد و پلیمر، دانشکده مهندسی، دانشگاه حکیم سبزو

چکیده:

در حین تغییر شکل گرم فلزات، رقابت بین فرآیند های ترمیم و کارسختی، تعیین کننده رفتار و شکل منحنی سیلان می باشد. به همین منظور در پژوهش حاضر، با انجام آزمون فشار گرم در محدوده دمایی250-425و نرخ کرنش های1-0.001s-1و با آنالیز نمودار های تنش-کرنش، رفتار نرخ کار سختی در تغییر شکل گرم آلیاژ منیزیمAZ 91بررسی شده است. علاوه بر این تاثیر پارامتر های ترمومکانیکال دما و نرخ کرنش بر مقادیر تنش و کرنش بحرانی شروع تبلور مجدددینامیکی مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که، نمودار تغییرات نرخ کارشختی بر حسب تنش و کرنش در محدوده تغییر شکل گرم آلیاژAZ 91دارای چهار ناحیه مجزا است و غالب شدن پدیده های تغییر شکل گرم مسئول نقطه عطف و تشکیل این نواحی هستند. به منظور تایید نتایج حاصله، بررسی های ریز ساختاری بوسیله تصاویر میکروسکوپ نوری والکترونی نیز صورت گرفته است