سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وجیهه خانی – کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مواد
پروین علیزاده – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

در این پژوهش تهیه شیشه- سرامیک نانوکریستال و شفاف میکای لیتیمی به روش ذوب و ریخته گری مورد بررسی قرار گرفت. فازهای موجود در شیشه- سرامیکها به کمک پراش پرتو ایکس XRD) و ریزساختار آنها با میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) بررسی گردید. نتایج نشان داد که توزیع یکنواخت نانوکریستالهای لیتیم-میکا با اندازه کمتر از 30 نانومتر در زمینه شیشهای باعث ایجاد ترکیبی از خواص مناسب در نمونه گردید. به منظور کنترل فرآیند کریستالیزاسیون درشیشه- سرامیکهای نانوکریستال، فهم خواص حرارتی و پارامترهای کینتیکی تبلور امری ضروری است. بنابراین کینتیک تبلور در این شیشهها مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات کینتیکی با استفاده از روشDTA انجام شد و مقادیر انرژی فعالسازی برایکریستالیزاسیون و عدد آورامی به ترتیب برابر با338/57kJ/mol ,2/93بدست آمد، مقدار اخیر بیانگر رشد بلور به صورت حجمی و در دو بعد میباشد.