سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشجوی دوره دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
محمدرضا پاکروان – دانشجویان دوره دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
میلاد اتقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
محمد کاووسی – دانشجویان دوره دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

بخش کشاورزی همانند سایر بخشها نظیر بخش نفت، نقش مهمی در کسب درآمدها ی ارزی داراست. همچن ین ورود به عرصه تجارت بینالمللی نیاز به دارا بودن شرایط لازم جهت پیوستن به سازمان تجارت جهان ی WTO) , نیز رقابتپذیری محصولات زراعی است. این مطالعه به بررسی امکانات تولیدی و مزیت نسبی محصولات دانه ها ی روغنی استان مازندران، بعنوان یکی از قطبهای مهم تولید دانه های روغنی در کشور، در سال زراعی 88-87 استفاده از شاخصهای معمول و رهیافت برنامهریزی خطی میپردازد. برای ای ن منظور از دو نرخ ارز ی ورو و دلار استفاده شد. با بکارگیری نرخ ارز یورو، برآورد شاخصهای مزیت نسبی با استفاده از مدلها ی برنامه ری زی خط ی نشان داد که محصولات کلزای دیم و سویا بهاره دیم از بین انواع دانه های روغنی در شهرستانهای مختلف استان دارای مزیت نسبی بودهاند و وارد الگوی بهینه کشت شدهاند. محدودکنندهتر ین عامل تول ی د در کشت دانه ها ی روغنی زمین بوده است. در نهایت نتایج نشان داد که چنانچه تجارت با سایر کشورها بر حسب نرخ دلار انجام گیرد، نتایج مشابهی با نرخ ارز یورو بدست خواهد آمد