سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی بختیاری غریبدوستی – دانشجوی کارشناسی ارشداصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی – استادیار اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبداله محمدی – استادیار اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیدحبیب شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور مطالعه روابط علی و معلولی برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد دانه در کلزا تحقیقی با استفاده از 10ژنوتیپ تحت شرایط نرمال و تنش خشکی صورت گرفت. این تحقیق در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال زراعی88-89 صورت گرفت. آزمایشات شرایط نرمال و تنش جدا انجام شد. هر آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار به اجرا در آمد. در هر آزمایش عملکرد دانه در کرت، تعداد روز تا 50 درصد گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در ساقه اصلی، طول غلاف، عملکرد دانه در بوته، تعداد دانه درغلاف، شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد غلاف در ساقه فرعی و تعداد ساقه فرعی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بیشترین میزان عملکرد دانه در شرایط نرمال مربوط به رقم لیکورد و در شرایط تنش مربوط به ارقام لیکورد ساری گل وRGS003 بود. عملکرد دانه در کرت به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. در تجزیه رگرسیون صفات عملکرد دانه در بوته و تعداد غلاف در ساقه فرعی در هر دو شرایط واردمدل و در شرایط نرمال طول غلاف و شاخص برداشت و در شرایط تنش ارتفاع بوته و تعداد روز تا 50 درصد گلدهی وارد مدل شدند. نتایج تجزیه علیت در شرایط نرمال نشان داد که صفات عملکرد دانه در بوته و تعداد غلاف در ساقه فرعی بیشترین اثر مستقیم و مثبت و در شرایط تنش صفات ارتفاع بوته و تعداد روز تا 50 درصد گلدهی بیشترین اثر مستقیم و مثبت را داشتند