سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا سیدآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
داوود رجبی – آموزش و پرورش
زهره سیدآبادی – موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

چکیده:

هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضریب قیمت به سود هر سهمP/Eدر بورس اوراق بهادار تهران با نسبتهای نقدینگی می باشد. ضریب قیمت به سود هر سهم به عنوان یکی از رایج ترین معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی سهام می باشد. تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه گذاری مستلزم دسترسی به نسبتها و معیارهای مختلف مالی است. روش این تحقیق توصیفی- همبستگی است و داده ها به صورت مقطعی- زمانی می باشند. دوره زمانی تحقیق نیز 8 ساله و از سال 1383 تا 1390 می باشد. به دلیل عدم نرمال بودن توزیع ضریبP/Eاز لگاریتم طبیعی آن 2 در آزمون فرضیه های این تحقیق استفاده شده است نتایج حاکی از آن است که بین LnP/E و نسبت جاری رابطه معناداری وجود دارد، اما بین نسبت جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی وLnP/Eرابطه معناداری وجود ندارد.