سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اشرف مکوندی – کارشناس مسئول منابع قرضه، سازمان آب و برق خوزستان
پیوند پاپن – کارشناس ارشد خاکشناسی، سازمان آب و برق خوزستان
پریسا اعتضادی – کارشناس امور آب استان
زهرا انصاری دزفولی – کارشناس سازه ، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

بطور کلی ترک در کانالها، دایکهای خاکی ، خاکریزها و سدهای خاکی یک اتفاق معمولی و بروز آن اجتناب ناپذیر است و در تمام مقاطع می تواند رخ دهد . بسیاری از این ترکها به علت قرار گرفتن در لایه های ز ی رین از لحاظ ظاهری قابل رویت نمی باشند و تنها در صورت وجود ابزار مناسب در محل ترک میتوان بوجود آنها پی برد .ماهیت پیچیده و عدم تشخیص منشاء ترکها طوری است که بعضاً , ترکها و وجود آنها را با همه عوارض امری عادی و بدیهی و حتی اجتناب ناپذیر تلقی میکنند .
در مقاله حاضر با تکیه بر اطلاعات جمع آوری شده، منشاء بروز ترکها ، خاک و خصوصیات رفتاری خاکها چه در بستر طبیعی و چه در مناطق خاکریزی شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . همچن ین، نی ز ضمن تفکیک و دسته بندی ترکها ، علت بروز آنها شناسائ ی شده است. در پایان به بررسی علل ایحاد ترک و خرابی در کانالPC2 و PC 4شبکه آبیاری و زهکشی دشت اوان پرداخته و پیشنهادها یی بر اساس اطلاعات و تجارب بدست آمده برای جلوگیری از بروز و ترمیم این گونه عوارض در پروژه ها ارائه شده است .